تامین تجهیزات و ابزارآلات

تامین تجهیزات از طریق خرید خارجی

تجهیز و پشتیبانی خطوط تولید