تامین پروژه های استات اویل

استات اویل سازنده فاز ۶-۸ پارس جنوبی

تامین و تدارکات کارگاههای شرکت استات اویل

پشتیبانی تجهیزاتی از پروژه