تجهیز کارگاه و تعمیرگاههای پالایشگاه

تدارکات داخلی و خارجی

پشتیبانی و تامین تجهیزات

تجهیز ابزار آلات

سال ۱۳۸۷

سال ۱۳۸۸

سال ۱۳۸۹