انواع ترکمتر

جک روغنی

تدارکات و پشتیبانی عملیات نصب سکوی نفتی

تدارکات و پشتیبانی

تجهیز کارگاه جرثقیل دریایی

سال ۱۳۸۵

سال ۱۳۸۶

سال ۱۳۸۷

سال ۱۳۸۸