تجهیز کارگاه پالایشگاه گاز پارسیان

سالهای :

۱۳۸۶

۱۳۸۷

۱۳۸۸

تجهیز کارگاهها و تعمیرگاههای

پالایشگاه گاز پارسیان