تامین تجهیزات و ابزارآلات پروژه خط لوله بوکان نقده