تامین تجهیزات و ابزارآلات پروژه

تجهیز کارگاه پروژه ی خط لوله جریانب تنگ بیجار ، کمانکوه