۰۵
شهریور

بازدید و بازرسی قبل از ارسال کارخانه لوله تیانجین

بازدید و بازرسی محصولات تولیدی مربوط به یکی از سفارشات شرکت تهران ابزار که برای یکی از پروژه های بزرگ خط لوله در کشور بوده است ، توسط مسئولین شرکت تهران ابزار صورت پذیرفت .

در این سفر از مراحل ساخت ، ذوب و آزمایشگاههای شرکت معظم لوله سازی تیانجین چین بازدید بعمل آمد .