تامین و تجهیز پروژه های صنعتی ، پالایشگاهی و نیروگاهی
  • مدیران
  • همکاران اداری
  • همکاران فنی
  • همکاران خدماتی
  • همکاران خارج از کشور
  • اعضاء هیات مدیره

اعضای هیات مدیره و مدیران کلیدی

محمدرضا بکاییان

معاون بازرگانی

۷ سال همکاری با

تهران ابزار

عیسی بنکدار

معاون

۱۱ سال همکاری با

تهران ابزار

آرش صادقیان

مدیر اداری مالی

۶ سال همکاری با

تهران ابزار

علی رضایی

معاون برنامه ریزی

۱۷ سال همکاری با

تهران ابزار

همکاران کلیدی شرکت اصلی

بلخاری

مسئول دفتر

۱ سال همکاری با

تهران ابزار

حسام جوادیان

مدیر محصول

۱ سال همکاری با

تهران ابزار

استفان مرکال

مدیر دفتر مونیخ

۱۵ سال همکاری با

تهران ابزار

عباس امیدواری

مدیر دفتر امارات

۹ سال همکاری با

تهران ابزار